start
Korepetycja z Matematyki i Infromatyki w Kodzku

Witam


Mam na imi Rafa i posiadam wieloletnie dowiadczenie w udzielaniu korepetycji uczniom szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum. Ukoczyem studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocawskiego. Pr籀cz matematyki, Moj pasj jest tworzenie stron internetowych oraz szachy.


Od kilkunastu lat jestem nauczycielem matematyki. Obecnie pracujcym w jednej ze szk籀 w Kotlinie Kodzkie. Moim atutem jest olbrzymia cierpliwo oraz umiejtno przekazywania wiedzy dostosowanej do indywidualnych predyspozycji ucznia jak r籀wnie髒 poczucie humoru.


Do czsto stykam si z dziemi oraz modzie髒 o specyficznych trudnociach edukacyjnych jak dysleksja, dyskalkulia,korepetycje z matematyki i informatyki kodzko dysgrafia oraz takimi, kt籀rym choroba uniemo髒liwia systematyczn nauk w szkole. Udzielam r籀wnie髒 korepetycji uczniom wybitnie uzdolnionym, wymagajcym - po to, aby rozwija ich talent i umiejtnoci matematyczne - pomagam w przygotowywaniu si do konkurs籀w matematycznych. Wikszo moich uczni籀w stanowi licealici, z niekt籀rymi pracuj systematycznie, co przekada si na satysfakcjonujce wyniki bie髒cych kartk籀wek, sprawdzian籀w i matury.


Prowadz zajcia indywidualne lub grupowe, kt籀rych celem jest poszerzenie lub uzupenienie wiedzy ucznia z zakresu szk籀 podstawowych, gimnazj籀w i lice籀w. Pomagam w opanowaniu bie髒cego materiau, odrabianiu zada domowych, nadrabianiu zalegoci i przygotowuj r籀wnie髒 do sprawdzian籀w. Do dyspozycji mam wasne materiay dydaktyczne, testy itp.
Korepetycji z matematyki (przygotowanie do matury) oraz infromatyki (tworzenie stron internetowych w html, css) udzielam na terenie miasta Kodzko i w okolicach.All rights reserved 2010 - 2016 MAT3MATYKA programing and web design: arturraf